Sykepenger

Hjem » Trygderett og NAV-saker » Sykepenger

Sykepenger

Sykepenger reguleres av folketrygdloven kapittel 8. Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.

Arbeidsgiver utbetaler sykepenger for de første 16 kalenderdagene fra og med første sykefraværsdag.

Det er ulike regler for sykepenger avhengig av hva slags arbeid du har eller hvilken situasjon du er i, for eksempel selvstendig næringsdrivende eller fisker.

Sykepengenes størrelse

Størrelsen på sykepengene er avhengig av sykepengegrunnlaget. Sykepengegrunnlaget er endret fra 1. januar 2019, og er nå som hovedregel gjennomsnittet av inntekten de tre siste hele kalendermåneder før første fraværsdag.

Det er ulike regler for sykepengenes størrelse avhengig av hva slags arbeid du har eller hvilken situasjon du er i, for eksempel selvstendig næringsdrivende eller frilanser.

Sykepengegrunnlaget pr. år kan ikke overstige seks ganger grunnbeløpet.

Hvor lenge kan du få sykepenger

Sykepengeperioden er maksimalt 52 uker, uavhengig av om du er helt eller delvis sykmeldt. (for de mellom 67-70 år er det egne regler). For å få rett til sykepenger på nytt, må du som hovedregel ha vært helt arbeidsfør i 26 uker etter at du sist fikk sykepenger fra NAV.

Hvis du har fått sykepenger i 52 uker og fortsatt ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til andre ytelser som arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

Ta kontakt dersom du skal klage på et vedtak fra NAV om avslag på sykepenger. En av våre erfarne trygderettsadvokater vil tilby deg en gratis innledende vurdering av din sak, helt uten forpliktelser for deg.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.