Arbeidsavklaringspenger

Hjem » Trygd og NAV » Arbeidsavklaringspenger

Reglene om arbeidsavklaringspenger er regulert i folketrygdloven kapittel 11.

Formålet med arbeidsavklaringspenger er å sikre inntekt når man er syk og mens man får aktiv behandling, deltar på et arbeidsrettet tiltak eller får annen oppfølging med sikte på å skaffe eller beholde arbeid.

Forutsetning for å få arbeidsavklaringspenger (AAP)

Det følger av folketrygdloven § 11-5 at hovedårsaken til den nedsatte arbeidsevnen må være sykdom, skade eller lyte. For å ha krav på arbeidsavklaringspenger må arbeidsevnen være nedsatt med minst 50 prosent.

Arbeidsavklaringspengene utgjør 66 prosent av inntektsgrunnlaget. Størrelsen på arbeidsavklaringspengene avhenger blant annet av

  • tidligere inntekt
  • om du forsørger barn
  • om du får andre folketrygdytelser
  • om arbeidsevnen din ble nedsatt med minst halvparten før du fylte 26 år
  • yrkesskade eller yrkessykdom

Stønaden utregnes per dag og gis for fem dager per uke.

Hovedregelen er etter 01.01.2018 at man ikke kan motta arbeidsavklaringspenger i mer enn 3 år. Det kan imidlertid søkes om forlengelse utover 3 år.

Ta kontakt med en av våre erfarne trygderettsadvokater dersom du ønsker hjelp i din sak mot NAV. Vi tilbyr gratis vurdering av din sak.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.