Arv

Hjem » Familierett » Arv

Når noen dør, skal det skje en fordeling av vedkommendes arv. I norsk rett kan man ha arverett etter loven (legalarv), og etter testament (testamentarv).

Arv etter loven

Reglene etter arveloven gir arveklassene, ektefeller og samboere med felles barn rett til arv. Arveklasse 1 er de første som har rett på arv etter lovens ordning. Det er avdødes barn eller deres barn. Arveklasse 2 består av den avdødes foreldre, søsken, eller deres barn. Arveklasse 3 omfatter avdødes besteforeldre eller deres barn. Oldeforeldre, tremenninger og barn av kusiner og fettere har ikke arverett.

Størrelsen på arven vil avhenge av hvor mange arvinger det er i samme arveklasse, ettersom arven skal fordeles mellom dem. Er det bare én arving i arveklassen, vil hele arven tilfalle vedkommende. Dersom det er noen gjenlevende arvinger i arveklasse 1, vil ikke noen fra arveklasse 2 eller 3 ha arverett.

Testamentsarv

I norsk rett har man som hovedregel en testasjonsrett som innebærer at man kan fordele arven på en annen måte enn arvelovens regler om fordeling. Det forutsetter at man er over 18 år og har opprettet et gyldig testament etter lovens formkrav. Dette innebærer imidlertid ikke full testasjonsfrihet. Arveloven har ufravikelige regler om arverett for avdødes barn, ektefeller og samboer.

Samboere og ektefeller kan av og til ha et ønske om å opprette et gjensidig testament. Dette er et testament hvor to eller flere personer oppretter et testament til fordel for hverandre. Man kan da bestemme at den som lever lengst skal arve den som dør først.

Reglene for hvilke begrensninger som gjelder for testasjonsfriheten og hvilke formkrav som stilles for et gyldig testament kan for mange fremstå som vanskelige. Det kan derfor være lurt å kontakte en advokat for å få råd og bistand ved opprettelsen av et testament.

Arveoppgjør

Fordelingen av den avdødes arv kalles arveoppgjør. Det skal da foretas en fordeling av den avdødes formue, gjeld, forpliktelser og rettigheter. Selve oppgjøret og fordelingen av boet kalles et skifte.

Arveoppgjør kan være mer eller mindre kompliserte avhengig av hvilke verdier arven består av, og hvor mange arvinger det er. Det er derfor ulikt hvor lang tid et arveoppgjør tar.

Et skifte kan gjøres privat eller offentlig. Dersom man foretar et privat skifte, er det arvingene som blir enige om fordelingen av eiendeler, formue og gjeld seg imellom. Tingretten utsteder skifteattest til arvingene. Skifteattesten gir dem tilgang til avdødes eiendeler og bankkonto mv., slik at de kan foreta en fordeling av boet. Dersom arvingene ikke blir enige om fordelingen av eiendelene, kan den enkelte arving gå til sak eller eiendelene kan selges.

Et offentlig skifte gjennomføres ved at tingretten oppnevner en bobestyrer som skal forvalte dødsboet på rettens vegne. Dette kan være aktuelt for arvinger som ikke ønsker å foreta fordelingen selv. Det vil påløpe gebyr for å gjennomføre et offentlig skifte.

Utskiftet bo

En ektefelle kan ha rett til å sitte i uskiftet bo dersom ektefellen og avdøde har felles barn. Dette innebærer at arveoppgjøret utsettes, slik at det ikke blir gjennomført et skifte med den avdødes arvinger med en gang. Den gjenlevende ektefellen overtar da den avdødes del av felleseie, inkludert formue, eiendeler og gjeld. Det kan også være avtalt ved ektepakt at gjenlevende ektefelle kan sitte i uskifte med hele eller deler av den avdødes særeie.

Samboere kan også ha rett til å sitte i uskiftet bo i visse tilfeller.

Gjenlevende har ikke rett til å sitte i uskifte med arv som tilhører særkullsbarn. En slik rett til å sitte i uskifte kan bare gis ektefellen dersom særkullsbarnet samtykker til det.

Hva kan vi bistå med?

Vi tilbyr rådgivning og bistand i forbindelse med arveoppgjør, forskudd på arv, samt bistand til å sette opp testament. Vi kan gi raske og tydelige juridiske råd i forbindelse med din konkrete situasjon. Du vil få bistand av en spesialist som setter seg godt inn i saken, og jobber sammen med deg for et best mulig resultat.

Pris

Timeprisen varierer mellom kr 1800,- og 2200,-. Vi blir imidlertid ofte enige med klienten om fastpris ved opprettelse av testament og rådgivning.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.