Familie

Hjem » Familierett » Familie

Reglene i familieretten omhandler inngåelse og oppløsning av ekteskap og samboerskap. Det kan oppstå flere spørsmål om fordelingen av formuesgoder ved et eventuelt samlivsbrudd. Det er derfor viktig å sette opp en ektepakt eller samboeravtale allerede ved inngåelse, slik at man unngår større konflikter.

Fremtidsfullmakter er en forsikring om at din økonomi og dine personlige interesser blir ivaretatt på en god måte, den dagen du eventuelt ikke er i stand til det selv. En fremtidsfullmakt gir deg muligheten til selv å bestemme hvem som skal ivareta dine interesser ved en eventuell ulykke, sykdom eller dødsfall.

Ekteskap

Inngåelse og oppløsning av ekteskap reguleres av ekteskapsloven. Ved ekteskapsinngåelse opprettes det automatisk et felleseie mellom ektefellene. Dette vil si at alt man erverver etter inngåelse av ekteskap, eies av begge to.

Hovedregelen i ekteskapsloven er likedeling. Ved skilsmisse skal ektefellenes samlede formue i utgangspunktet deles likt, etter fradrag for gjeld. Denne regelen kan imidlertid føre til konflikter mellom ektefellene, og det kan være vanskelig å komme til enighet om hvem som skal ha hvilket formuesgode.

Det anbefales derfor å sette opp en ektepakt. En ektepakt er en avtale mellom partene om hva som eventuelt skal holdes utenfor oppgjøret ved skilsmisse, og hva partene har i særeie. Hovedregelen er avtalefrihet, slik at ektefellen i utgangspunktet kan avtale den løsningen de selv ønsker. En ektepakt vil kunne føre til færre konflikter ved en skilsmisse, og mindre kostnader til advokat i en eventuell tvist.

Samboerskap

Et samboerskap betegner to personer som lever sammen under ekteskapslignende forhold, uten å ha inngått ekteskap. Det finnes ingen formell registrering av samboerskap i Norge. Det er flere som i dag velger å leve som samboere og ikke inngår ekteskap. Når man velger å være samboer, gjelder ikke de samme reglene som for ektefeller. Vi har ingen lov som regulerer formuesforholdet mellom samboere, men reglene i sameieloven og husstandsfellesskapsloven kan få betydning.

Det er spesielt viktig for samboere å lage en samboeravtale ved inngåelse av samboerskap. En slik avtale bør regulere formuesforholdet mellom partene. Har man ikke en slik avtale risikerer man å havne i en uheldig økonomisk situasjon ved et eventuelt samlivsbrudd.

Utgangspunktet er at hver samboer eier sitt, og at man tar med seg dette ut av forholdet. Det man eier sammen skal i utgangspunktet deles likt, enten ved fysisk deling eller ved salg. Har man vært samboere over lengre tid kan det være vanskelig å bli enige om hvem som eier hva, så en eventuell avtale vil kunne regulere hvordan oppgjøret skal gjennomføres.

En samboeravtale er en privat avtale mellom partene og man kan derfor avtale det man selv ønsker. Vi kan gi rådgivning på hva som er viktig å ha med i avtalen, og komme med forslag til hvordan et oppgjør eventuelt skal gjøres. Vi kan også lage samboeravtalen for dere. Med bistand fra advokat forsikrer man seg om at avtalen dekker alle nødvendige punkter, og man minsker risikoen for et konfliktfylt samlivsbrudd.

Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt gir deg muligheten til selv å bestemme hvem som skal ivareta dine økonomiske og personlige interesser, dersom du selv ikke skulle være i stand til det. Har man ikke en fremtidsfullmakt og sykdom skulle inntre, vil Statsforvalteren oppnevne en verge for deg. Ulempen med denne løsningen er at prosessen tar svært lang tid, og at vergen ikke kjenner deg. Vergen vil derfor ikke kunne vite hvordan du ønsker at midlene dine skal disponeres.

En fremtidsfullmakt er et privat alternativ til vergemål, som følger av den nye vergemålsloven fra 2013. Som regel er det ektefelle eller barn som utnevnes til fullmektig av fullmaktsgiveren. Det er imidlertid noen som frykter at en slik fullmakt vil skape konflikter i familien, og utnevner derfor en utenforstående.

Det er fullmaktsgivers interesser som skal fremmes. Det skal derfor alltid forsøkes å få en uttalelse fra fullmaktsgiver før en avgjørelse tas.

Hva kan vi bistå med?

Vi tilbyr rådgivning og bistand i forbindelse med opprettelse av ektepakt, fremtidsfullmakt og samboeravtale. Vi kan gi raske og tydelige juridiske råd i forbindelse med din konkrete situasjon. Du vil få bistand av en spesialist som setter seg godt inn i saken, og jobber sammen med deg for et best mulig resultat.

Priser

Timeprisen varierer mellom kr 1800,- og 2200,-. Vi blir imidlertid ofte enige med klienten om fastpris ved opprettelse av ektepakt, samboeravtale og fremtidsfullmakt.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.