Omsorgsovertakelse

Hjem » Barnevern » Omsorgsovertakelse

Omsorgsovertakelse innebærer at barn flyttes fra foreldrene og at barneverntjenesten overtar hovedansvaret for barnets oppvekst. Den daglige omsorgen overlates til fosterhjemmet eller institusjonen.

En omsorgsovertakelse er svært inngripende tiltak overfor både foreldre og barn. Flytting av barn skal være siste utvei når andre tiltak ikke er tilstrekkelig, det mildeste inngreps prinsipp.

Det grunnleggende prinsipp er at barn skal vokse opp hos sine foreldre, og det «biologiske prinsipp» står sterkt i norsk rett.

Vilkår for omsorgsovertakelse

Det er strenge vilkår for å iverksette en omsorgsovertakelse, Det følger av barnevernloven § 5-1:

Dersom mindre inngripende tiltak ikke kan skape tilfredsstillende forhold for barnet og det er nødvendig ut fra barnets situasjon, kan barneverns- og helsenemnda treffe vedtak om omsorgsovertakelse for et barn i ett eller flere av følgende tilfeller:

a. det er alvorlige mangler ved den omsorgen barnet får, herunder den personlige kontakt og trygghet, sett hen til det barnet trenger etter sin alder og utvikling
b. foreldrene sørger ikke for at et barn som er sykt, har nedsatt funksjonsevne eller er spesielt hjelpetrengende, får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring
c. barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet
d. det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadet fordi foreldrene vil være ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet
e. det er overveiende sannsynlig at et barn som ble akuttplassert som nyfødt etter § 4-2, vil komme i en situasjon som nevnt i bokstav a, b, c eller d
f. det er overveiende sannsynlig at flytting av et barn som med foreldrenes samtykke bor utenfor hjemmet, vil føre til en situasjon som nevnt i bokstav a, b, c, eller d
g. barnet har bodd utenfor hjemmet i mer enn to år med foreldrenes samtykke, og barnet er blitt så knyttet til mennesker og miljøet der det er, at flytting kan føre til alvorlige problemer for barnet

En omsorgsovertakelse kan bare skje dersom dette er til barnets beste.

Et barn har rett til å si sin mening i saken, jf. barnevernloven § 1-4. Fra et barn er 15 år har det selvstendige partsrettigheter og rett til advokat, jf. § 12-3.

Et vedtak truffet av barnevernsnemnda kan bringes inn for tingretten.

Akuttvedtak

Det er barnevernsnemnda som treffer vedtak om omsorgsovertakelse, men i visse hastesituasjoner kan barneverntjenesten ved lederen treffe akuttvedtak om plassering utenfor hjemmet, jf. barnevernloven § 4-2. Barnet plasseres i beredskapshjem eller institusjon. Dette kan skje dersom det er fare for at barnet blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet. Et akuttvedtak / hastevedtak opphører når det ikke lenger er grunn til det og senest innen 6 uker hvis det ikke er fulgt opp med et forslag/begjæring til barnevernsnemnda om omsorgsovertakelse. Et akuttvedtak kan påklages til Statsforvalteren.

Tvungen plassering uten eget samtykke

Et barn kan også etter barnevernloven § 6-2 tvangsplasseres uten at det foreligger grunnlag for påvist omsorgssvikt dersom barnet har vist alvorlige atferdsvansker. Et slikt tiltak vil primært være rettet mot barnet.

Krav om tilbakeføring

Foreldrene og/eller barn over 15 år kan kreve at barnevernsnemndas vedtak om omsorgsovertakelse oppheves, jf. barnevernloven § 5-7.

Nemnda må treffe vedtak om opphør av omsorgsovertakelse når det er overveiende sannsynlig at foreldrene igjen kan gi barnet forsvarlig omsorg.

Rett til advokat

I saker hvor det er fattet tvangsvedtak etter barnevernloven av barneverntjenesten eller barnevernsnemnda, har du rett til gratis advokat (fri rettshjelp). Fri rettshjelp har man krav på uavhengig av inntekt og formue.

Ta kontakt med en av våre erfarne barnevernsadvokater dersom du ønsker hjelp i din sak mot barnevernet.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.