Omsorgsovertakelse

Hjem » Barnevern » Omsorgsovertakelse

Omsorgsovertakelse innebærer at barn flyttes fra foreldrene og at barneverntjenesten overtar hovedansvaret for barnets oppvekst. Den daglige omsorgen overlates til fosterhjemmet eller institusjonen.

En omsorgsovertakelse er svært inngripende tiltak ovenfor både foreldre og barn. Flytting av barn skal være siste utvei når andre tiltak ikke er tilstrekkelig, det mildeste inngreps prinsipp.

Det grunnleggende prinsipp er at barn skal vokse opp hos sine foreldre, og det «biologiske prinsipp» står sterkt i norsk rett.

Vilkår for omsorgsovertakelse

Det er strenge vilkår for å iverksette en omsorgsovertakelse, Det følger av barnevernloven § 4-12:

«Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes

  1. dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling,
  2. dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring,
  3. dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, eller
  4. dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet

Et vedtak etter første ledd kan bare treffes når det er nødvendig ut fra den situasjon barnet befinner seg i. Et slikt vedtak kan derfor ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak etter § 4-4 eller ved tiltak etter § 4-10 eller § 4-11.

Et vedtak etter første ledd skal treffes av fylkesnemnda etter reglene i kapittel 7.»

En omsorgsovertakelse kan bare skje dersom dette er til barnets beste.

Et barn har rett til å si sin mening i saken, jf. barnevernloven § 6-3. Fra et barn er 15 år har det selvstendige partsrettigheter og rett til advokat.

Et vedtak truffet av fylkesnemnda kan bringes inn for tingretten.

Akuttvedtak

Det er fylkesnemnda som treffer vedtak om omsorgsovertakelse, men i visse hastesituasjoner kan barneverntjenesten ved lederen treffe akuttvedtak om plassering utenfor hjemmet, jf. barnevernloven § 4-6. Barnet plasseres i beredskapshjem eller institusjon. Dette kan skje dersom det er fare for at barnet blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet. Et akuttvedtak / hastevedtak opphører når det ikke lenger er grunn til det og senest innen 6 uker hvis det ikke er fulgt opp med et forslag/begjæring til fylkesnemnda om omsorgsovertakelse. Et akuttvedtak kan påklages til fylkesnemnda.

Nyfødt barn

Omsorgsovertakelse av nyfødt barn reguleres av barnevernloven § 4-8. Dette er et svært inngripende tiltak, og det kreves derfor at det er overveiende sannsynlig at omsorgssvikt vil inntre ved flyttingen.

Tvungen plassering uten eget samtykke

Et barn kan også etter barnevernloven § 4-24 tvangsplasseres uten at det foreligger grunnlag for påvist omsorgssvikt dersom barnet har vist alvorlige atferdsvansker. Et slikt tiltak vil primært være rettet mot barnet.

Krav om tilbakeføring

Foreldrene og/eller barnet (må være fylt 15 år) kan kreve at fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse oppheves, jf barnevernloven § 4-21.

Fylkesnemnda må treffe vedtak om opphør av omsorgsovertakelsen når det er overveiende sannsynlig at foreldrene igjen kan gi barnet forsvarlig omsorg.

Rett til advokat

I saker hvor det er truffet tvangsvedtak etter barnevernloven av barneverntjenesten eller fylkesnemnda, har du rett til gratis advokat (fri rettshjelp). Fri rettshjelp har man krav på uavhengig av inntekt og formue.

Ta kontakt med en av våre erfarne advokater dersom du ønsker hjelp i din sak mot barnevernet.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.