Klage, anke og overprøving

Hjem » Barnevern » Klage, anke og overprøving

Klage, anke og begjæring om rettslig overprøving i barnevernsaker

Vedtak truffet av barneverntjenesten kan klages på, og behandles enten av fylkesmannen, fylkesnemnda eller tingretten.

Tvangsvedtak, for eksempel akuttvedtak/hastevedtak truffet av barneverntjenesten om plassering av et barn utenfor hjemmet, påklages til fylkesnemnda, jf. barnevernloven § 7-23.

Vedtak truffet av fylkesnemnda om for eksempel en omsorgsovertakelse, samvær eller institusjonsplassering, ankes inn for tingretten, jf. barnevernloven § 7-24 og tvisteloven kapittel 36.

Klage på vedtak om for eksempel frivillige hjelpetiltak skal klages på til barneverntjenesten og klagen skal behandles av Fylkesmannen, jf. barnevernloven § 6-5.

Ta kontakt med en av våre erfarne advokater dersom du ønsker hjelp i din sak mot barnevernet. Vi har gratis vurdering av dine sak, uten forpliktelser for deg.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.