Utvisning

Hjem » Innvandring » Utvisning

Sanksjon ved brudd på loven

Utvisning er en sanksjon som kan ilegges utenlandske borgere, enten for brudd på utlendingsloven eller på grunn av straffbare forhold. En utvisning medfører at en gyldig oppholdstillatelse ikke lenger er gjeldende og at vedkommende må forlate Norge. Ved utvisning vil det ilegges et innreiseforbud av en viss varighet. Innreiseforbudet settes enten til varig eller et bestemt antall år, for eksempel to eller fem år. Vedkommende kan ikke reise tilbake til Norge før innreiseforbudet har gått ut.

Regler for vedtak om utvisning

Selv om en utenlandsk borger har begått overtredelser av utlendingsloven eller straffeloven, har ikke utlendingsmyndighetene fri adgang til å fatte vedtak om utvisning. Det er lovfestede regler som begrenser adgangen til å reagere med utvisning og som har betydning for hvor langt innreiseforbud som kan gis. I denne sammenheng er EMK art 8 av sentral betydning. Dersom utvisningen vil kunne berøre barn, er også barnekonvensjonen sentral.

Forholdsmesssighetsvurderingen

UDI og UNE må derfor vurdere om utvisningen er et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen selv eller vedkommendes nærmeste familie. Hvorvidt utvisning vil være uforholdsmessig beror på en konkret vurdering hvor hensynet til vedkommende selv og dennes familie veies opp mot statens interesser. Momenter som utlendingens tilknytning til Norge, tilknytning til familie eller helsemessige forhold vil for eksempel veies opp mot alvorlighetsgraden av bruddet på utlendingsloven eller straffeloven.

Vern mot utvisning

I noen tilfeller vil det være et absolutt vern mot utvisning. Dette er tilfellet hvor utlendingen kan risikere forfølgelse, dødsstraff, tortur, eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff i sitt hjemland. Det vil da ikke kunne fattes vedtak om utvisning, uansett hvor alvorlige lovbrudd som er begått.

Rett til fri rettshjelp

I saker hvor det er fattet vedtak om utvisning på grunn av brudd på utlendingsloven har man rett til fri rettshjelp. Man har som utgangspunkt ikke rett til å få utgifter til advokatbistand dekket av staten dersom utvisningen er begrunnet i straffbare forhold.

Våre advokater bistår med å skrive kommentarer til forhåndsvarsel om utvisning og klage på vedtak om utvisning. Dersom det tidligere er fattet vedtak om utvisning vil det kunne være aktuelt å søke om en oppheving av innreiseforbudet hvis det foreligger nye omstendigheter som tilsier det. Det vil si at man kan søke om å få reise inn i Norge selv om det opprinnelige innreiseforbudet ikke har gått ut. Vi yter også bistand til dette. Vi fører regelmessig utvisningssaker mot staten for domstolene, og erfarer at mange av våre søksmål fører frem.

Ta kontakt i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg med din sak. Gratis vurdering av din sak, uten forpliktelser for deg.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.