Klagesaker

Hjem » Innvandring » Klagesaker og søksmål mot UNE

Klagesaker og søksmål mot UNE

Utlendingsrett eller innvandringsrett er et stort og komplisert rettsområde. Utlendingssaker innbefatter familieinnvandring, utvisning, asyl, arbeids- og studietillatelser med mer.

Vedtakene fra UDI og UNE påvirker også ofte flere enn utlendingen selv. Familiemedlemmer, gjerne også mindreårige barn, blir rammet. Avslag på oppholdstillatelse eller vedtak om utvisning rammer derfor svært hardt.

I utlendingssaker er det derfor svært viktig med muligheter for overprøving av utlendingsmyndighetenes vedtak.

Klage

I utlendingssaker er det Utlendingsdirektoratet (UDI) som først fatter vedtak i en søknad om oppholdstillatelse eller i sak om utvisning. Det er alltid klageadgang, men man må forholde seg til oppgitt klagefrist. Denne er vanligvis på minimum tre uker fra mottatt vedtak. Når man klager, vil UDI først vurdere sitt vedtak på nytt og enten omgjøre eller fastholde vedtaket. Klagen sendes deretter videre til Utlendingsnemnda (UNE) som er utlendingsmyndighetenes klageorgan. Et vedtak fra UNE er endelig og det er i utgangspunktet ingen ytterligere klageadgang.

I klagesaker kan man i mange tilfeller ha rett på fri rettshjelp, hvilket innebærer at det offentlige dekker advokatbistand.

Omgjøringsanmodning

Selv om UNE sitt vedtak er endelig og ikke kan påklages, er det likevel mulig å anmode om å få vedtaket omgjort under særskilte vilkår. For de fleste utlendingssaker må vedtaket anmodes omgjort innen 1 måned etter mottak av vedtaket. For at anmodningen skal vurderes av UNE, må det som regel fremlegges ny dokumentasjon som viser at vilkårene for tillatelse var oppfylt på UNEs vedtakstidspunkt. Et ugyldig vedtak fra UNE kan alltid begjæres omgjort.

Asylsaker står i en særstilling. Dersom en asylsøker har fått endelig avslag fra UNE, men senere får nye opplysninger i sin sak som kan føre til ny vurdering av UNE, kan det fremsettes en omgjøringsanmodning. Foruten nye opplysninger, er det ingen begrensning på denne muligheten for ny vurdering av en asylsak. Dette skyldes at utlendingsmyndighetene alltid plikter å vurdere anførsler om et nytt beskyttelsesgrunnlag.

Søksmål

Dersom man ikke vinner frem med klage eller omgjøringsanmodning hos UNE, kan man ta ut søksmål for domstolene. Dette er en tidkrevende og kostbar prosess, men ofte siste utvei i utlendingssaker. Vi har jevnlig en del utlendingssaker for domstolene og har vunnet fram i mange av disse.

Ved bruk av advokat i utlendingssaker er det viktig at man velger noen som har god kunnskap om rettsområdet. Ved Advokatfirmaet Egeland er flere av våre advokater og advokatfullmektiger spesialisert innenfor utlendingsrett. Du kan derfor være trygg på at du får kompetent og god bistand hos oss.

Vi gir deg en gratis vurdering av din sak. Ta kontakt med oss idag, for å høre hvordan vi kan hjelpe.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.