Skifte

Hjem » Familierett » Skifte

Oppløsning av ekteskap

Ektefeller som ønsker å gå fra hverandre må som hovedregel kreve separasjon. Når de har vært separert i minst ett år, kan hver av dem kreve skilsmisse. Ektefellene kan også kreve skilsmisse dersom de ikke har søkt om separasjon, men samlivet likevel har vært brutt i minst to år. Det kreves ingen grunn til å ta ut separasjon i Norge. Begge ektefeller kan derfor søke om separasjon uten å måtte angi en årsak til dette.

Det kan oppstå flere uenigheter mellom ektefeller ved en skilsmisse. Det kan derfor være hensiktsmessig å ta kontakt med en advokat tidlig i prosessen, for å få råd om hva man kan ha krav på under et skifteoppgjør. Vi kan bistå under hele prosessen, både med råd og veiledning, samt rettslige skritt dersom det blir nødvendig.

Skifteavtale

Når ektefellene skal fordele verdier og eiendeler seg imellom, skjer det normalt ved at man kommer til enighet. Ektefellene har full avtalefrihet under skilsmissen til å lage en avtale som reflekterer oppnådd enighet. En slik avtale omtales gjerne som en skifteavtale.

Det stilles ingen formkrav til skifteavtalen, men det er en fordel om den gjøres skriftlig slik at partene i etterkant av avtaleinngåelsen vet hva de har blitt enige om. Avtalen er bindende for partene så langt den ikke må anses ugyldig.

Felleseie – særeie

Utgangspunktet for ektefeller er at verdier som er skapt under ekteskapet regnes som felleseie. Hovedregelen er at slike verdier skal deles likt ved skilsmisse, etter fratrekk av felles gjeld. Unntak gjelder blant annet der en av partene har verdier i særeie og/eller verdier som skal skjevdeles.

Særeie er en formuesordning hvor man har bestemt i ektepakt at hele eller deler av formuen skal holdes utenfor deling ved skilsmisse. Det stilles formkrav til en slik ektepakt som må være oppfylt for at den skal være gyldig. En avtale om særeie kan gjelde hele eller deler av den ene ektefelles formue eller begge ektefellenes formue.

Skjevdeling

Skjevdeling er unntak fra regelen om likedeling av felleseie. Skjevdeling vil si at en ektefelle kan holde enkelte verdier utenfor deling ved skilsmisse. Det kan kreves skjevdeling for verdier som en ektefelle hadde før ekteskapet ble inngått, verdier som en ektefelle har arvet i løpet av ekteskapet eller verdier som en ektefelle har fått i gave fra noen andre enn ektefellen.

Retten til skjevdeling følger av loven, og må derfor ikke være bestemt ved avtale. Bakgrunnen for retten til å holde skjevdelingsmidler utenfor delingen, er at slike midler ikke er et resultat av ektefellenes felles innsats under ekteskapet, og derfor bør tilfalle den som brakte midlene med seg inn i ekteskapet.

Verdier som skal kunne skjevdeles må være i behold. Verdien av skjevdelingsmidler som er i behold, vil påvirkes av eventuell verdistigning eller verdireduksjon.

Samboere

For samboere gjelder ikke de samme reglene om felleseie, skjevdeling eller særeie som for ektefeller.  Dersom man ikke har en samboeravtale som regulerer hvordan formuesgodene skal fordeles ved et samlivsbrudd, kan det oppstå konflikter. Utgangspunktet er at hver samboer tar med seg det de selv har ervervet ut av forholdet, og at man blir enig om en fordeling av det man eier sammen.

Blir man ikke enige, kan samboere få råd og veiledning fra advokat om hvordan det økonomiske oppgjøret skal gjennomføres. Vi forsøker alltid å finne en ryddig og god løsning for begge parter.

En av samboerne kan ha krav på vederlag fra den andre samboeren i det økonomiske oppgjøret. Retten til vederlagskrav er ikke lovregulert, og dersom man ikke blir enige må domstolen ta stilling til kravet. En samboer kan også ha rett til å overta felles bolig etter sameieloven og husstandsfellesskapsloven. Dersom du tror at du har rett på vederlag eller ønsker å overta felles bolig, anbefaler vi at du kontakter advokat for råd og veiledning. Vi bistår gjennom hele prosessen.

Hva kan vi bistå med?

Vi tilbyr rådgivning og bistand i forbindelse med skifteoppgjør for ektefeller og samboere. Vi kan gi raske og tydelige juridiske råd i forbindelse med din konkrete situasjon. Du vil få bistand av en spesialist som setter seg godt inn i saken, og jobber sammen med deg for et best mulig resultat.

Pris

Timeprisen varierer mellom kr 1800,- og 2200,-. Vi blir imidlertid ofte enige med klienten om fastpris ved rådgivning

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.