Dagpenger

Hjem » Trygderett og NAV-saker » Dagpenger

Reglene om dagpenger er regulert i folketrygdlovens kapittel 4.

Formålet med dagpenger under arbeidsløshet er å gi delvis dekning for bortfall av arbeidsinntekt ved arbeidsløshet.

Rett til dagpenger

For å få rett til dagpenger må du ha tapt arbeidsinntekt som arbeidstaker på grunn av arbeidsløshet, og vanlig arbeidstid må være redusert med minst 50%.

Du må som hovedregel, i det siste avsluttede kalenderåret før det søkes om stønad, ha hatt en brutto arbeidsinntekt som minst svarer til 1,5 ganger grunnbeløpet på søknadstidspunktet, eller i løpet av de siste tre avsluttede kalenderårene før det søkes om stønad ha hatt en brutto arbeidsinntekt som minst svarer til 3 ganger grunnbeløpet på søknadstidspunktet.

Videre er det et vilkår at du er reell arbeidssøker, og bor eller oppholder deg i Norge. Du må registrere deg som arbeidssøker for å få dagpenger.

Dagpengegrunnlag

Dagpengene beregnes på bakgrunn av hva du hadde i lønnsinntekt og eventuelle trygdeytelser året før du søker om dagpenger (eller snittet av de tre siste årene før du søkte dagpenger). Dagpengene utgjør omtrent 62,4 prosent av inntekt før skatt, begrenset oppad til 6 ganger grunnbeløpet.

Ta kontakt med en av våre erfarne trygderettsadvokater dersom du har fått avslag på dagpenger. Vi tilbyr gratis vurdering av din sak, uten forpliktelser for deg.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.