Arbeidstillatelse i Norge

Hjem » Innvandring » Arbeidstillatelse

For å kunne arbeide i Norge er det et krav om at man enten har fått innvilget oppholdstillatelse med rett til arbeid (arbeidstillatelse) eller at man har oppholdsrett etter EU/EØS-reglene. Du kan lese mer om regler for asyl og oppholdstillatelse.

Regelverket er bygd opp slik at arbeidstaker kan søke om oppholdstillatelse selv, eller arbeidsgiver kan søke på vegne av arbeidstakeren. Vi bistår både enkeltindivider og bedrifter med advokat for å innhente arbeidstillatelser og har flere faste bedriftsklienter som rådfører seg med våre advokater før de innhenter arbeidskraft fra utlandet.

Arbeidstillatelse - Advokat Egeland

Arbeidstillatelse etter det ordinære regelverket

Dersom du som arbeidssøker er fra et land utenfor EU/EØS, må du søke om oppholdstillatelse for å ta arbeid i Norge. For å få innvilget arbeidstillatelse er det flere vilkår som må være oppfylt. Disse er i hovedsak:

  1. Det må foreligge et konkret arbeidstilbud fra en arbeidsgiver i Norge
  2. Du må anses som faglært (dvs. at du må ha fullført yrkesrettet fagutdanning, høyere utdanning tilsvarende bachelor eller master, eller ha fagbrev i et bestemt yrke. Også spesielle kvalifikasjoner kan unntaksvis være nok)
  3. Den tilbudte stillingen må være relevant for arbeidstakerens utdanning. Dette innebærer at arbeidsoppgavene i stillingen hovedsakelig må kreve slik kompetanse som arbeidstakeren besitter.

Faglærte arbeidstakere som kan reise inn til Norge visumfritt, kan også få oppholdstillatelse som arbeidssøker i 6 måneder. Du kan lese mer på Lovdata.no.

Særskilt vilkår for enkelte faglærte

For enkelte grupper av faglærte arbeidstakere er det fastsatt særlige tilleggsvilkår. Dette gjelder blant annet nasjonalitetskokker som skal arbeide med etnisk mat i Norge. Her er det blant annet et krav om 10 års arbeidserfaring, men stort sett ikke krav til formell utdanning.

For selvstendig næringsdrivende, studenter og andre konkrete grupper, er det oppstilt egne vilkår og dokumentasjonskrav for tillatelse. Vi bistår med rådgivning eller kan utforme klage ved avslag også i slike saker.

Det er også i enkelte tilfeller mulig å søke om tidlig arbeidsstart. Denne ordningen innebærer at en arbeidstaker kan påbegynne arbeidet før søknaden er ferdigbehandlet av UDI.

Arbeidstillatelse etter EØS-regelverket

For EØS-borgere er det enklere å ta arbeid i Norge. Det stilles mindre krav til dokumentasjon og man kan reise inn i Norge visumfritt for både å søke arbeid og påbegynne arbeid.

Hvis du kommer til Norge for å søke arbeid må du registrere deg hos politiet senest tre måneder etter at du reiste inn. Du kan da oppholde deg i Norge i 6 måneder mens du søker arbeid.

Hvis du allerede har et arbeidstilbud, kan du flytte til Norge og begynne å arbeide med en gang. Du må registrere deg hos politiet innen tre måneder etter at du reiste inn. Du vil da få et registreringsbevis.

Det er hovedsakelig bare statsborgere i EØS-land som omfattes av de lempeligere reglene. De nærmeste familiemedlemmene til en EØS-borger som arbeider i Norge, har imidlertid også rett på oppholdstillatelse.

Vi hjelper deg med arbeidstillatelsen

Ta kontakt for å høre hvordan våre advokater kan hjelpe med din arbeidstillatelse. Vi tilbyr gratis vurdering av din sak, uten forpliktelser for deg.

arbeidstillatelse - opphold i Norge

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.